Privacy

Privacybeleid van VDP

Website: http://www.omvormer-specialist.be


Over ons privacybeleid

Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig  hebben voor (het  verbeteren van) onze  dienstverlening en gaan zorgvuldig om met  de informatie die wij over u en uw gebruik van onze  diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter  beschikking aan  derden.
Dit privacy beleid is van toepassing op het  gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van VDP.  De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/06/2018, met  het  publiceren van een  nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar  deze gegevens voor worden gebruikt en met  wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met  derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan  u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met  betrekking tot de door u aan  ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt  u contact opnemen met  onze  contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contact gegevens aan  het  einde van dit schrijven


Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen  op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar  wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk  zijn.


Webwinkelsoftware

Shopfactory

Onze webwinkel is ontwikkeld met  software van Shopfactory/Santu. Persoonsgegevens die u ten  behoeve van onze  dienstverlening aan  ons beschikbaar stelt, worden met  deze partij  gedeeld. Shopfactory/Santu heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen  uw gegevens nooit gebruiken voor een  ander doel. Shopfactory/Santu is op basis  van de overeenkomst die wij met  hen  hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopfactory/Santu maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of  opgeslagen. Shopfactory/Santu behoudt zich het  recht voor om verzamelde gegevens binnen het  eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.


Webhosting

Hostingdiscounter

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Hostingdiscounter in Arnhem. Hostingdiscounter verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet  voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het  gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostingdiscounter heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies  en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostingdiscounter is op grond  van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke  e-mailverkeer gebruik van de diensten van Hostingdiscounter. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies  en corruptie van uw en onze  gegevens zoveel  mogelijk  te voorkomen. Hostingdiscounter heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors

Sisow, Mollie, Rabo en PayPal

Voor het  afhandelen van een  (deel  van) de betalingen in onze  webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie, Sisow, PayPal en Rabobank. Mollie, Sisow, PayPal en Rabobank verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals  uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie, Sisow, PayPal en Rabobank hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie, Sisow, PayPal en Rabobank behouden zich het  recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het  kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met  derden te delen. Mollie, Sisow, PayPal en Rabobank delen in het  geval  van een  aanvraag voor een  uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens  en informatie met  betrekking tot uw financiële positie met  kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie, Sisow en Rabobank's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie, Sisow, PayPal en Rabobank bewaren uw gegevens niet  langer dan  op grond  van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het  platform van WebwinkelKeur. Als u een  review  achterlaat via WebwinkelKeur dan  bent u verplicht om een  naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met  ons,  zodat wij de review  aan  uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact  met  u opnemen om een  toelichting op uw review  te vragen. In het geval  dat  wij u uitnodigen om een review  achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel  met  het  doel u uit te nodigen om een  review  achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt  zich het  recht voor om ten  behoeve van het  leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan  WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Verzenden en logistiek

DPD / PostNL / BPost

Als u een  bestelling bij ons plaatst is het  onze  taak  om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD en/of PostNL en/of BPost voor het  uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat  wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met  DPD/PostNL/BPost delen. DPD/PostNL/BPost gebruiken deze gegevens alleen ten  behoeve van het  uitvoeren van de overeenkomst. In het  geval  dat  DPD/PostNL/BPost onderaannemers inschakelen, stellen DPD/PostNL/BPost uw gegevens ook aan  deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden

SnelStart

Voor het  bijhouden van onze  administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van SnelStart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met  betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het  administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. SnelStart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen.  SnelStart gebruikt uw persoonsgegevens niet  voor andere doeleinden dan  hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten  behoeve van onze  dienstverlening. Dat wil zeggen dat  het  doel van de verwerking altijd direct verband houdt met  de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet  voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met  ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan  op uw verzoek - op een  later moment contact met  u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet  met  derden gedeeld, anders dan  om aan  boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond  van de overeenkomst tussen hen  en ons of een  eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze  website worden verwerkt met  het  doel onze  dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan VDP op grond  van een  wettelijke verplichting worden gehouden tot het  delen van uw gegevens in verband met  fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een  dergelijk geval  zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen  ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt  daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang  u cliënt  van ons bent. Dit betekent dat  wij uw klant profiel bewaren totdat u aangeeft dat  u niet  langer van onze  diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen  wij dit tevens opvatten als een  vergeetverzoek. Op grond  van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met  uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen  wij dus voor zolang  de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw  rechten

Op grond  van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe  u zich op deze rechten kunt  beroepen. 
In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel  naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat  u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per  post  wenst te ontvangen, zullen  wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een  administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het  geval  van een  vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine-leesbare gegevensindeling die wij binnen onze  systemen hanteren. 
U heeft te allen  tijde het  recht om een  klacht  in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  als u vermoedt dat  wij uw persoonsgegevens op een  verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

U heeft altijd het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan  onze  contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt  ingewilligd  sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  kopie  van alle gegevens met  een  overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan  onze  contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt  ingewilligd  sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  bevestiging dat  de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan  onze  contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt  ingewilligd  sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres een  bevestiging dat  de gegevens tot u de beperking opheft niet  langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het  recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een  andere partij  te laten uitvoeren. U kunt  een  verzoek met  die strekking doen  aan  onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan  binnen 30 dagen een  reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd  sturen wij u op het  bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een  dergelijk geval  de dienstverlening niet  langer voortzetten, omdat de veilige  koppeling van databestanden dan  niet  langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het  recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van VDP. Als u bezwaar maakt zullen  wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat  zullen  wij afschriften en/of  kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan  u ter  beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend  staken. 
U heeft bovendien het  recht om niet  aan  geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling  te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet  op zodanige wijze dat  dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat  dit wel zo is, neem dan  contact op met  onze  contactpersoon voor privacy zaken.


Cookies

Google Analytics

Via onze  website worden cookies geplaatst van het  Amerikaanse bedrijf Google,  als deel  van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen  over hoe  bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk  verplicht op grond  van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet  toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 
Cookies van derde partijen

In het  geval  dat  softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.


Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen  tijde het  recht ons privacy beleid te wijzigen.  Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het  nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan  brengen wij u daarvan per  e-mail  op de hoogte.

Contactgegevens:

VDP
St. Rochusstraat 71
5611 RG Eindhoven
Nederland / Pays Bas

T: +31(0)6 51 77 47 65
E info@omvormer-specialist.be

Contactpersoon voor privacy zaken:
Marten  van Dalen